O nás

PaedDr. Monika Šulovská, PhD.

Má dlhoročné skúsenosti ako učiteľka geografie v špeciálnej základnej škole. Je držiteľkou Ďakovného listu sv. Gorazda za aktívnu prácu a projektovú činnosť v oblasti špeciálneho školstva. V roku 2014 ukončila doktorandské štúdium v odbore špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde pracovala aj ako odborná asistentka. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka základnej školy pri zdravotníckom zariadení a zároveň ako vedecký zamestnanec v Ústave špeciálnopedagogických štúdií na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Publikačne a výskumne sa venuje inovácii vyučovania geografie u žiakov s mentálnym postihnutím.

Je autorkou elektronickej učebnice geografie. Podieľa sa na zbere výskumných dát a ich následnej analýze.

Publikačná činnosť

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Pracuje ako odborný asistent na Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Aktívne spolupracuje s učiteľmi zo základných a stredných škôl. Má pedagogické skúsenosti s vyučovaním aj na týchto typoch škôl. Je autorkou metodických materiálov pre učiteľov geografie. Spolupracovala na viacerých projektoch zameraných na modernizáciu vzdelávacieho procesu. Dlhodobo sa venuje implementácii digitálnych technológií do vyučovania geografie.

Je odbornou garantkou elektronickej učebnice geografie.

Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Jeleňová

Pracuje na Katedre jazykov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala učiteľstvo geografie v kombinácii s anglickým jazykom a literatúrou. Má skúsenosti s výučbou geografie a anglického jazyka na základnej škole a v súčasnosti sa venuje vzdelávaniu prírodovedcov, kde sa špecializuje na výučbu angličtiny pre špeciálne a akademické účely študentov biologických a geografických odborov.

Je odbornou garantkou elektronickej učebnice geografie v anglickom jazyku.

Mgr. Nikoletta Szászová

Je doktorandkou v študijnom programe špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Predmetom jej záujmu sú špecifické vývinové poruchy učenia a neuropedagogické prístupy vo vzdelávaní. Pôsobí i v súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva, kde sa venuje diagnostike špecifických porúch učenia a špeciálnopedagogickej intervencii.

V rámci projektu spolupracuje na preklade elektronickej učebnice do maďarského jazyka.

Publikačná činnosť

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, doktorandské štúdium v odbore výtvarné umenie u doc. Rastislava Trizmu, akad. soch. na Katedre socha, objekt, inštalácia a magisterské štúdium v Ateliéri voľnej grafiky a iných médií u prof. Róberta Jančoviča, akad. mal. Zahraničnú stáž absolvoval v roku 2007 na Akadémii krásnych umení v Poznani, Poľsko. Jeho práce boli vystavené na viacerých samostatných a desiatkach skupinových výstav doma a v zahraničí. V období 2019 – 2023 pôsobil ako prodekan pre umeleckú činnosť na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde od roku 2020 až doteraz zastáva funkciu vedúceho Katedry výtvarnej výchovy. Na katedre od roku 2022 pracuje ako univerzitný docent a je jednou zo zabezpečujúcich osôb študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii.

V rámci projektu sa podieľa na grafickom dizajne webového portálu geosen.sk.

Ďalší členovia projektového tímu

Mgr. Monika Grznárová, PhD.

V roku 2015 ukončila doktorandské štúdium v odbore špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila v školstve ako školská špeciálna pedagogička i ako vychovávateľka v Liečebno-výchovnom sanatóriu. Pracovala s deťmi s poruchami správania a s deťmi s mentálnym postihnutím. Jeden rok pôsobila ako odborná asistentka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2020 je zamestnaná v TV Markíza ako redaktorka Televíznych novín. Venuje sa témam zo školstva.

Pre učebnicu geografie nahovorila jej zvukovú podobu.

Mgr. art. Bc. Marek Franko

Vyštudoval réžiu dokumentárneho filmu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Vo svojej filmovej tvorbe sa venoval aj problematike násilia páchaného na deťoch. To ho neskôr priviedlo k práci pre linky pomoci prevádzkované občianskym združením IPčko a tvorbe psychologického podcastu hmmm… Má skúsenosť aj s tvorbou rozhlasových dokumentov pre RTVS. Od augusta 2022 pracuje v SME na pozícii editora podcastov.

Pre učebnicu geografie nahovoril a pripravil jej zvukovú podobu.

PaedDr. Iveta Demková

Vyštudovala učiteľstvo geografie a informatiky. V súčasnosti pracuje ako vychovávateľka v centre voľného času, kde vedie záujmové útvary zamerané najmä na informatiku a robotiku.

Pre učebnicu geografie vytvorila webovú stránku a stará sa o ňu.

Ing. Jakub Soldan

Vyštudoval geografiu a kartografiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Počas pôsobenia v súkromnom, verejnom, štátnom aj akademickom sektore sa venoval problematike geografických informačných systémov.

Pre elektronickú učebnicu geografie vytváral podkladové mapy v prostredí ArcGIS.

Matej Slabý DiS. art.

Učiteľ výtvarného odboru v Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Gorazda vo Vrbovom, organizátor kultúrnych podujatí výtvarného a hudobného charakteru, kurátor výstav v Malokarpatskej galérii, vedie výtvarný ateliér pre dospelých. Ako výtvarník má za sebou mnohé úspešné projekty. Mimo iného namaľoval i stratený oltárny obraz do kaplnky Povýšenia sv. kríža v kaštieli v Chtelnici.

Pre elektronickú učebnicu geografie vytvoril ilustrácie.